ใบประเมินหน้างาน
“บริการดี” ต้องตรวจสอบได้

เราให้ความสำคัญกับ “การตรวจสอบและการประเมิน” ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการทำงานป็นอย่างมาก
เรามีการตรวจสอบและการประเมินในหลากหลากช่องทาง จากลูกค้าที่ใช้บริการป้องกัน-กำจัดปลวกและแมลงจากเราโดยตรง
อาทิ ใบประเมินหน้างานโดยตรง การสอบถามทางโทรศัพท์, การตรวจสอบและการประเมินออนไลน์
รวมไปถึงการประชุมเพื่อประเมินและวิเคราะห์การทำงานโดยตรง